Regulamin wysyłki paczek

TREŚĆ REGULAMINU

 

Szanowny Kliencie


Od dnia 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

W związku z tym informujemy,
 że administratorem Twoich danych osobowych jest:
JAKUBUS BUS TRANSPORT Pawlik Agnieszka
Wrzawy 142
39-432 Gorzyce
nip 8671718786

Świadomi unijnej reformy dotyczącej ochrony danych osobowych ,
 chcielibyśmy Państwa poinformować ,
 że JAKUBUS BUS TRANSPORT Pawlik Agnieszka
  jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe Państwa klientów końcowych.

Dane te będą przetwarzane w celu zrealizowania zleconych przez Państwa usług,
 do kontaktu z Państwem.

Dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

– podwykonawcom,
 czyli podmiotom,
 z których korzystamy przy realizacji usługi dla Państwa.
– partnerom handlowym,
 których oferta uzupełnia naszą ofertę.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne.

Pełny tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdziecie Państwo na stronie:

https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276

Szanujemy Twój czas i jeżeli tylko nam to zgłosisz – przestaniemy przetwarzać Twoje dane w w/w celach.W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem : biuro@polskapaczka.pl

 

!!!BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PRZEWOZU PAPIEROSÓW I ALKOHOLU!!!


§1. [Postanowienia ogólne] 
1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez firmę JAKUBUS BUS TRANSPORT Pawlik Agnieszka o NIP 8671718786 dalej zwanym Jakubus Bus. Zgodnie z ustawą o prawie pocztowym.
1.2. Zakres działalności Jakubus Bus obejmuje obszar Polski oraz Irlandii
1.3. Jakubus Bus świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. 

§2. [Zakres obowiązywania] 
Podpisanie Listu przewozowego przez Nadawcę stanowi dowód zapoznania się i akceptację treści niniejszego Regulaminu oraz Cennika. Od tego momentu wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Cennika stają się wiążące dla obu stron chyba, że postanowienia odrębnej umowy zawartej pomiędzy stronami stanowią inaczej. 

§3. [Wyłączenia z przewozu] 
3.1. Z przewozu wyłącza się następujące rzeczy: 
3.1.1. których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów prawa, 
3.1.2. które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia Jakubus Bus nie nadają się do przewozu środkami transportowymi, 
3.1.3. niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów prawa, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję. 
3.2. Ponadto Jakubus Bus nie przyjmuje do przewozu przesyłek: 
3.2.1. zawierających narkotyki, leki, środki psychotropowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje, 
3.2.2. zawierających rośliny i zwierzęta, 
3.2.3. zawierających zwłoki i szczątki zwłok ludzkich, 
3.2.4. mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo, 
3.2.5. zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty, 
3.2.6. zawierających rzeczy łatwo psujące się, 
3.2.7. wszelkich przesyłek, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób mających z nimi styczność bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki. 
3.3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych postanowień zapłaci on karę umowną w wysokości pięciokrotnej kwoty należnej Jakubus Busowi z tytułu wykonania usługi. Zapłata kary, o której mowa powyżej nie pozbawia Jakubus Busa prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych. 
3.4. Jakubu Bus może odmówić wykonania usługi, w szczególności w następujących przypadkach: 
3.4.1. niemożności jej wykonania z uwagi na określony czas lub miejsce dostarczenia Przesyłki, 
3.4.2. niewłaściwego zabezpieczenia Przesyłki przez Nadawcę, 
3.4.3. gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub wagi przesyłki nie zgadza się ze stanem faktycznym, 

§4. [Warunki świadczenia usług] 
4.1. Przesyłka po telefonicznym bądź mailowym zgłoszeniu przez Nadawcę lub Zleceniodawcę jest odbierana spod wskazanego adresu w danej miejscowości, bądź może zostać nadana w którymkolwiek z Punktów Obsługi Klienta w godzinach otwarcia. 
4.2. Jakubus Bus przesyła Przesyłki w przewidywanym terminie doręczenia lub gwarantowanym terminie doręczenia określonym w aktualnym cenniku, o ile strony w formie pisemnej nie postanowią inaczej. Nadawca może wydać inną dyspozycję co do terminu doręczenia Przesyłki, który może być krótszy niż terminy gwarantowane przez Jakubus Bus, jeżeli Jakubu Busl wyrazi na to zgodę potwierdzoną na Liście przewozowym. 
4.3. Zasadą jest doręczanie Przesyłki do rąk własnych Odbiorcy. W przypadku gdy Odbiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Przesyłkę pozostawia się za pokwitowaniem w kancelarii, recepcji lub też w miejscu pełniącym podobną funkcję. 
4.4. W przypadku gdy Odbiorca odmówi przyjęcia Przesyłki jest ona zwracana Nadawcy. W przypadku gdy Nadawca także odmówi przyjęcia takiej Przesyłki, Przesyłkę przechowuje Jakubus Bus na zasadach opisanych w pkt 4.5. 
4.5. Jakubus Bus przechowuje Przesyłkę, o której mowa w pkt 4.4. przez okres 30 dni od terminu odbioru Przesyłki. Jeśli w tym terminie Nadawca nie wskaże wykonalnych wskazówek do usunięcia przeszkody w przewozie, Jakubus Bus na zasadach określonych w przepisach prawa dokona likwidacji takiej Przesyłki. 
4.6. Nadawcę odmawiającego przyjęcia Przesyłki uważa się za poinformowanego o zamierzonej likwidacji Przesyłki. Koszty przewozu (w obie strony) oraz przechowania ponosi w całości Nadawca. 
4.7. W przypadku wykonywania usługi Przewozu Przesyłek, Usługi pocztowej lub usługi dodatkowej na zlecenie Zleceniodawcy i na jego koszt, w razie odmowy uiszczenia należności na rzecz Jaukubus BUs przez Zleceniodawcę, do jej zapłaty zobowiązany jest Nadawca. 
4.8. W przypadku nieobecności Odbiorcy, przedstawiciel Jakubus Busa pozostawia awizo ze wskazaniem gdzie i kiedy Odbiorca może osobiście (lub przez upoważnionego przedstawiciela) odebrać Przesyłkę lub uzgodnić kolejną dostawę Przesyłki pod swój adres. Termin do odbioru Przesyłki przez Odbiorcę wynosi 3 dni robocze liczone od dnia następnego po dniu pozostawienia awiza. Po upływie terminu odbioru, o ile nie miał miejsca żaden z wniosków Odbiorcy lub Nadawcy, o których mowa w pkt 4.9., Przesyłka zwracana jest Nadawcy na jego koszt. 
4.9. Na pisemny wniosek Odbiorcy lub Nadawcy, Jakubus Bus może dodatkowo, odpłatnie świadczyć usługę przekierowania Przesyłki pod wskazany przez Odbiorcę lub Nadawcę adres. Dokonanie opisanych powyżej rozporządzeń jest możliwe po przedstawieniu przez Nadawcę lub Odbiorcę otrzymanego egzemplarza Listu przewozowego. Opłatę za przekierowanie Przesyłki ponosi odpowiednio Odbiorca lub Nadawca zgodnie z obowiązującym Cennikiem. Usługa przekierowania nie dotyczy Przesyłek za pobraniem. 
4.10. Za odmowę przyjęcia Przesyłki uważana jest odmowa zapłaty za całość bądź część wykonanej usługi Przewozu Przesyłek lub Usługi pocztowej, a także odmowa uiszczenia należności za dokonanie przez Jakubus Bus dodatkowych czynności, o których mowa w pkt 4.9

Bezwzgledny zakaz wysyłania: papierosow, tytoniu, alkoholu oraz towarow oznaczonych znakiem akcyzy. Nadawca ponosi pelna odpowiedzialnosc i jest swiadom konsekwencji wynikajacych z przewozenia tego typu wyrobow lub towarow. Próba przemytu będzie skutkowała obciążeniem wszelkimi kosztami kar, mandatów, biletów promowych, a także strat moralnych które poniesie Jakubus Bus, w równowartości trzykrotnej wartości paczki.

§5. [Opakowanie Przesyłki] 
5.1. Nadawca jest obowiązany oddać Jakubus Busowi Przesyłkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku lub uszkodzenia. 
5.2. Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania, Nadawca jest obowiązany oddać Jakubus Busowi w opakowaniu, które w szczególności powinno być: 
5.2.1. zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe, 
5.2.2. odpowiednio wytrzymałe, 
5.2.3. uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów, 
5.2.4. opisane gdy wymagają tego właściwości lub zawartość Przesyłki, poprzez oznakowanie np. „góra/dół” lub „uwaga szkło”, 
5.2.5. pozbawione wszelkich cech, które mogłoby w jakikolwiek sposób uszkodzić tę lub inne przewożone Przesyłki. 
5.2.6. części samochodowe tj.: silniki, skrzynie biegów, części zawieszenia itd. mogą być przewożone tylko i wyłącznie na palecie. W przypadku zatajenia informacji przez klienta, odośnie zawartosci paczki (wysłany w kartonie np.: blok silnika) przewoźnik nie bierze odpowiedzialności za powstałe podczas transportu uszkodzenia. 
5.3. Opakowanie Przesyłki wlicza się do jej masy. 

§6. [Nadanie Przesyłki] 
6.1. Przyjęcie Przesyłki od Nadawcy odbywa się na podstawie Listu przewozowego Jakubus Busa. 
6.2. Nadawca gwarantuje, iż zawartość każdej Przesyłki jest prawidłowo i zgodnie ze stanem rzeczywistym zadeklarowana oraz opisana w Liście przewozowym. 
6.3. Nadawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie dane i oświadczenia jakie podaje wypełniając List przewozowy, a które to dane i oświadczenia mogą mieć wpływ na wykonanie przez Jakubus Bus usług Przewozu Przesyłek lub Usług pocztowych. 
6.4. Nadawca korzystający z wzoru Listu przewozowego dostarczonego przez Jakubus Bus obowiązany jest do własnoręcznego wypisania takiego Listu przewozowego, w innym przypadku za wypisanie Listu przewozowego pobierana jest dodatkowa opłata zgodnie z Cennikiem. Wypisanie Listu przewozowego przez Jakubus Bus nie zwalnia Nadawcy od odpowiedzialności, o której mowa w pkt 6.3. 
6.5. Jakubus Bus w każdym czasie może dokonać sprawdzenia wagi lub rozmiarów Przesyłki przyjętej do przewozu. 
6.6. Jeżeli zachodzi taka konieczność Jakubu Bus może także w każdym czasie sprawdzić zawartość Przesyłki lub sposób jej zabezpieczeń. Sprawdzenia takiego dokonuje się w obecności Nadawcy, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe albo gdy nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, przedstawiciel Jakubus Bus dokonuje sprawdzenia w obecności osoby zaproszonej przez siebie do tej czynności. Wynik sprawdzenia Przesyłki zamieszcza się w Liście przewozowym albo dołączonym do niego protokole. 
6.7. Wykazanie niezgodności, o których mowa w pkt 6.5. i 6.6. stanowi podstawę do odmowy przyjęcia Przesyłki do przewozu, a także zmiany warunków umowy przewozu określonych w Liście przewozowym. Koszty sprawdzenia Przesyłki, o którym mowa w pkt 6.5. i 6.6. zostaną doliczone do ceny wykonywanej usługi, w przypadku stwierdzenia przez Jakubus Bus niezgodności oświadczeń zawartych w Liście przewozowym ze stanem rzeczywistym po sprawdzeniu Przesyłki. 
6.8. W przypadku naruszenia przez Nadawcę postanowień niniejszego paragrafu Jakubus Busowi przysługuje prawo do weryfikacji naliczonych opłat za świadczone usługi poprzez dokonanie odpowiedniej zmiany ceny wykonywanej usługi, zgodnie z Cennikiem lub umową. 

§7. [Oznaczenie Przesyłki] 
Nadawca ma obowiązek zamieścić na Przesyłce bądź jej opakowaniu podany na Liście przewozowym adres, który musi być czytelny, nie może nosić śladów wycierania lub skreśleń, a w szczególności musi posiadać kod pocztowy, przy czym Jakubus Bus zapewnia dostęp do pocztowych książek kodowych we wszystkich punktach przyjmowania Przesyłek. 

§8. [Zawartość przesyłki] 
Przyjęcie przez Jakubus Bus Przesyłki do przewozu nie uzasadnia domniemania, iż jej opakowanie oraz zawartość odpowiada warunkom zawartym w Regulaminie. 

§9. [Uszkodzenie Przesyłki] 
W przypadku uszkodzenia lub ubytku Przesyłki przedstawiciel Jakubus Bus obowiązany jest spisać protokół w obecności Odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku Przesyłki. Prawidłowo sporządzony protokół (podpisany przez Odbiorcę i przedstawiciela Jakubus Busa) jest podstawą do zapłacenia odszkodowania. Wskutek przyjęcia przez Odbiorcę Przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko Jakubus Busowi. 

§10. [Cennik] 
Opłata za Przesyłki według obowiązującego Cennika odbywa się na podstawie wystawianych faktur VAT. Terminy i formy płatności uzgadniane są każdorazowo z Nadawcą. Każdy Nadawca ma prawo żądać aktualnego Cennika Jakubus Busa lub wyceny Przesyłki w trakcie składania zamówienia. 

§11. [Wartość Przesyłki] 
11.1. Nadawca zobowiązany jest podać w Liście przewozowym rzeczywistą wartość Przesyłki i opis zawartości, jeśli przekracza ona kwotę 100,00 zł pod rygorem utraty roszczeń przeciwko Jakubus Busowi przekraczających tę kwotę. 

§12. [Prawo zastawu] 
Dopóki Przesyłka znajduje się w posiadaniu Jakubus Busa, Jakubus Busowi przysługuje prawo zastawu na niej celem zabezpieczenia należności Jakubus Busa, w szczególności należnego jej wynagrodzenia oraz innych kosztów, opłat, wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem usługi, której dana Przesyłka dotyczy, jak również wszelkich innych należności wynikających z innych usług świadczonych przez Jakubus Bus na rzecz Nadawcy, Odbiorcy lub Zleceniodawcy. 

§13. [Odpowiedzialność] 
13.1. Jakubus Bus ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie. 
13.2. Jakubus Bus nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w pkt 13.1., jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie Przesyłki powstały z przyczyn leżących po stronie Nadawcy lub Odbiorcy, w szczególności z powodu niezastosowania się przez Nadawcę lub Odbiorcę do postanowień niniejszego Regulaminu, nie wywołanych winą Jakubus Busa albo wskutek siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć m.in. wszelkie katastrofy i kataklizmy, strajki, blokady dróg, lub inne nieprzewidziane, niezależne od Jakubus Busa zdarzenia. 
13.3. Jakubus Bus nie ponosi ponadto odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu Przesyłki lub zwrotu Przesyłki jeśli: 
13.3.1. Przesyłka została źle zaadresowana (nie podano lub popełniono błąd w nazwisku, nazwie firmy, ulicy, numerze, miejscowości lub kodzie pocztowym Odbiorcy), 
13.3.2. Odbiorca zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę, 
13.3.3. zawartość faktyczna Przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną na Liście przewozowym, 
13.3.4. waga Przesyłki nie zgadza się z wagą deklarowaną na Liście przewozowym. 
13.4. Jakubus Bus nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i utracone korzyści wynikłe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, zarówno w stosunku do Odbiorcy, Nadawcy jak i osób trzecich. 
13.5. W razie gdy do wypłaty odszkodowania zobowiązana jest instytucja ubezpieczeniowa, Jakubus Bus nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w niniejszym paragrafie. 
13.6. Odpowiedzialność Jakubus Busa za pobrane od Odbiorcy środki pieniężne rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przez Jakubus Bus ich pobrania i jest ograniczona do wysokości pobranej kwoty. 
Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. 

Zgodnie z §6 REGULAMINEM ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH JAKUBUS BUS.:
Za jakość opakowania przesyłki odpowiedniego do jej zawartości odpowiada Nadawca.
Nadawca jest obowiązany przesyłkę właściwie opakować, a także oddać ją Kurierowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i zapewniający, że nie uszkodzi ona innych przesyłek w czasie przewozu, a także wydanie jej bez ubytku i uszkodzenia. W szczególności opakowanie powinno: być odpowiednio zamknięte, uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki osobom niepowołanym; być odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki; posiadać zabezpieczenia wewnętrzne, uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki; posiadać oznakowania świadczące o specjalnym charakterze przesyłki, takie jak: "ostrożnie szkło", "góra/dół" (oznakowanie może być dokonane przez Kuriera lub w Punkcie Przyjęć). 
Jakubus Bus może odmówić przyjęcia do przewozu rzeczy, których stan jest wadliwy lub opakowanie niedostateczne albo nie mających wymaganego opakowania. Jakubus Bus nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania. 
W przypadku wykorzystania przez Nadawcę do przewozu przesyłek drobnicowych palet stanowiących własność Jakubus Bus, a których zwrotu odmówił Odbiorca, koszty z tym związane obciążają Nadawcę przesyłki. Jakubus Bus nie przyjmuje do przewozu przesyłek zawierających: gotówkę, papiery wartościowe, inne dokumenty o charakterze płatniczym; przedmioty wartościowe (wyroby jubilerskie, dzieła sztuki, antyki, numizmatyki itp.); broń i amunicję; artykuły szybko psujące się, wymagające specjalnych warunków przewozu; towary chemicznie i biologicznie aktywne; szczątki ludzkie i zwierzęce; narkotyki i substancje psychotropowe; leki wymagające specjalnych warunków przewozu; inne towary, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność, bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki; inne towary, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności Jakubus Bus nie przyjmuje do przewozu przesyłek, jeżeli naruszałoby to przepisy prawa pocztowego (zwłaszcza naruszenia obszaru zastrzeżonego). 
W przypadku nieprzestrzegania regulaminu przez nadawców firma Jakubus Bus nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przesyłkę i zastrzega sobie możliwoś wystąpienia na drogę sądową.


Facebook

Slider - moduł Facebook'a vcms.pl